HYTTE.RU


Varebetaling i Russland.

Vart selskap gjennomforer eksportleveranser til Norge. Et hovedproblem som vi har statt overfor er en risikominskning ved finansoppgjor med vare norske kunder. I Russland tar vi vanligvis 50% forskuddsbetaling fra kontrahert pris i begynnelsen av arbeider, men slik betalingsmate er ikke god ved arbeid med norske kunder. Nordmenn frykter a overfore penger til Russland til de ser et reelt arbeidsresultat. Pa den annen side de kan gi garantier fra bank, men denne betalingsmate er ikke god for oss, ettersom det synes noksa problematisk a bevise var rett i annet land i tilfelle av et tvistesporsmal. Det finnes dessuten en tidsbegrensning, ettersom eksisterende lovgivningen krever at en pengeoverforsel fra Norge skal gjennomfores ikke senere enn tre maneder etter varer har gatt over grense.

Er det uloselige situasjonen? Nej. Det finnes en mate som kan tilfredsstille begge sider. Det er en remburs.

En remburs er et form av indre og internasjonale betalinger. Det reduserer utforsels- og innforselsoperasjoners risikoer.

Remburs er en banks betinget pengeforpliktelse som patas av en bank pa oppdrag fra en kunde-importor. Banken skal foreta betaling til en eksportor pa den betingelse at eksportoren fremlegger dokumenter som kan bekrefte at forpliktelser til a forsende varer (a gjore tjenester) er blitt utfort.

Sider som bruker remburs ved betalinger skal folge Fellesregler for Remburser, Det Internasjonale Handelskammers publikasjon nr. 500, 1994.

Banken apner en remburs ifolge importorens anmodning om apningen av remburs.

De folgende rembursene kan bli apnet: gjenkallelig remburs og ugjenkallelig remburs, bekreftet remburs og ubekreftet remburs.

Ansvar for en bekreftet remburs patar ogsa en annen bank ifolge utstedende bankens anmodningen og denne banken gir sin bekreftelse. I denne tilfellen slik bekreftelse er et tillegg til forpliktelsen av banken som apnet rembursen og en fast forpliktelse av bekreftende banken a foreta betalinger etter oppfyllelse av rembursbetingelsene. Bekreftet rembursens risikoer er forsikret bade i land av importor og i land av eksportor.

En ugjenkallelig bekreftet remburs er en dobbelt betalingsgaranti fra siden av utstedende banken og bekreftende banken.

Dekket remburs forutsetter deponering av rembursens oppdragsgivers pengemidler pa rembursbelop pa et separat konto.

Udekket remburs er en bankens forpliktelse a foreta betaling etter oppfyllelse av rembursbetingelsene uten forelopige deponeringen av pengemidler pa et separat konto.

De kan se at denne varianten tilfredsstiller alle uten unntakelse.


MAIN HYTTE PROJECTS PHOTOS CONTACT US